Thống kê và dự báo trong kinh doanh

THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH

Giảng viên: Tiến sĩ Bùi Thành Khoa (buithanhkhoa.com)

Yêu cầu:

 • Học viên đảm bảo tham gia tối thiểu 80% giờ học trên lớp
 • Học viên cài đặt phần mềm SPSS và mang máy tính cá nhân (laptop) khi tham gia lớp học
 • Tỷ lệ đạo văn không được vượt quá 30% (https://searchenginereports.net/vi/plagiarism-checker).

Phần mềm: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), phiên bản 20 – Tải tại đây

Dữ liệu thực hành:  Tải tại đây

Nội dung:

Chuyên đề 1. Lý thuyết liên quan thống kê và dự báo trong kinh doanh

 • Khái niệm về thống kê và dự báo
 • Dữ liệu và mô hình DIKW
 • Lý thuyết chọn mẫu
 • Xây dựng bảng câu hỏi
 • Giới thiệu phần mềm SPSS
 • Thực hành xây dựng bảng câu hỏi và nhập liệu

Tài liệu

Chuyên đề 2. Thống kê mô tả

 • Xử lý dữ liệu
 • Thống kê dữ liệu với xu hướng tập trung
 • Thống kê dữ liệu với xu hướng phân tán
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Thực hành thống kê mô tả

Tài liệu

 Chuyên đề 3. Kiểm định giả thuyết thống kê

 • Kiểm định chi bình phương
 • Kiểm tra t
 • Phân tích phương sai
 • Phân tích tương quan
 • Thực hành kiểm định giả thuyết

Tài liệu

Chuyên đề 4. Đánh giá độ tin cậy thang đo và phân tích nhân tố

 • Đánh giá độ tin cậy thang đo
 • Phân tích nhân tố

Tài liệu

Chuyên đề 5. Dự báo trong kinh doanh 

 • Các phương pháp dự báo cơ bản
 • Lý thuyết hồi quy
 • Hồi quy đơn biến, đa biến
 • Thực hành phân tích hồi quy tuyến tính

Tài liệu

Chuyên đề 6. Báo cáo kết quả thống kê và dự báo

 • Phương pháp trình bày báo cáo
 • Trích dẫn
 • Thực hành viết báo cáo

Tài liệu 1Tài liệu 2 

Tài liệu tham khảo

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate data analysis (Vol. 8). Hampshire, United Kingdom: Cengage Learning.

Hoàng Trọng, & Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Hồng Đức.

Khoa, B. T., Anh, H. N., Lý, N. M., & Trường, N. X. (2021). Ảnh hưởng của mạng xã hội Facebook đến thái độ mua hàng trực tuyến của giới trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-IUH, 50(02), 43-53.

Khoa, B. T., Kien, D. T., & Oanh, L. T. K. (2021). Students’ Learning Management System Adoption Intention in COVID-19: An Integration of TPB and TTF Model. Paper presented at the 2021 7th International Conference on Education and Technology (ICET).

Nguyễn Đình Thọ. (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Thiết kế và thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB Lao động-Xã hội.

Nguyễn Văn Thắng. (2013). Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh. Hà Nội: NXB Đại học kinh tế quốc dân.